0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > ภาคใต้

           

จังหวัด ชื่อชมรม ที่อยู่ พี่เลี้ยงชมรม ประธานชมรม โทรสาร
กระบี่ 01.ชมรมตะวันยิ้ม ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการโยชุมชน 137/22 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

นางสุนีย์ พิบูลย์

083-391 5986

น.ส.ลัดดาวัลย์ สุทธิสาร 

089-8725529

นางสาวละมุน ปฏิมน

081-892 9578

นางอาภานี เอ่งฉ้วย

089-868 6296

นาย โกศล ชื่นบุตร

089-289 1419

063-062 5709

083-397 5986

-

  02.ชมรมใบโพธิ์ รพ.กระบี่ (กลุ่มงานจิตเวช) ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.กระบี่ 81000 นางสุดสวาท  ดิษยบุตร            0-7561 1212 ต่อ 1038 น.ส.ผุสดี  รอดนัคเรศน์ 08-9652 5012 0 7561 1202
  03.ชมรมคลองหินรักษ์จิต(ชมรมใหม่)

30/32 ม.4 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่ 81110

-

นายมหำหมาด บ้านนบ

087-8964814

 
ชุมพร 01.ชมรมกัลยาณมิตรสัมพันธ์ท่าแซะ รพ.ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นางชุลีรัตน์  จินดาชื่น       พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ     077-584316

นางสุรีย์ อ่วมมา

087-4644969

077-584315
  02.ชมรมฟ้าใส สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสุขวิสูตร์ มณีนวล           081-1875334                                              

นางวรรณา   คงบุญรักษ์

086-959 9194 087-4689970

-

  03.ชมรมวังตะกอจิตแจ่มใส งานสุขภาพจิต          โรงพยาบาลหลังสวน   อำเภอหลังสวน     จังหวัดชุมพร ๐๗๗-๕๒๙๙๙๙     ต่อ ๑๐๓   นางขวัญใจ  ผลศิริปฐม นางบุญลือ   แก้วจำรูญ 081-5698606

-

ตรัง 01.ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต  จังหวัดตรัง(ชมรมจิตแข็งแรง) โรงพยาบาลห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

นายสมบูรณ์ จิตรอักษร

089-533 0325

นางมยุรี  ลัคนาศิโรรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      

089-4701439

นางดรุณี จำปา 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

081-728 8449

นางวัลยา คงทน

08-473 8163

075-272064
นครศรีธรรมราช 01.ชมรมประภาคารสานงานจิตร 9/3 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 คุณนพมาศ                         08-1090 0743                   0-7536 9111                   07-536 9300 นางอรวรรณ  วิสาละ 08-9983 3780

-

  02.ชมรมสวนหลวงสายสัมพันธ์ รพ.สต.สวนหลวง ต.สวนหลวง     อ.เฉลิมพระเกียรติ์   จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวจุไรวรรณ อ่อนเกตุพล

096-306 5422

กัลยา  หนูคง                   08 1078 5731

075-362663

นางจรรยา สีสุก 086-740 6042

นางมณฑา  สาระมาศ   08 4993 2391

-

นาราธิวาส 01.ชมรมนราทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 น.ส.นูรีนา บาเกาะ                 08 0083 2323 

น.ส.นูรีนา บาเกาะ 080-083 2323

นายอับดุลฮากีม  เจะสนิ

-

  02.ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ตำบลเกาะสะท้อน 72 ม.2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 -

น.ส.อาอิชะห์ ตีมุง

093-5793416

-

  03.ชมรมทางจิต ตำบล บูกิต 73 ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

นายซอมะ สตาปอ

086-288 8967

นายซอมะ สตาปอ

086-288 8967

-

  04.ชมรมบกพร่องทางจิต ตำบล จวบ 243/1 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส -

น.ส.สีตีฟาตีเมาะ ดอเลาะ

092-7878115

-

  05.ชมรมคนพุิการผู้บกพรองทางจิต ตำบลเชิงคีรี ที่ทำการกำนัน 12/2 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210

นายมาหามะรอสาลี มะลี

089-878 0448

นายมาหามะรอสาลี มะลี

089-878 0448

-

  06.ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ตำบล ลุโบะสาวอ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 20/1 ม.7 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 967170

นางกามีละห์ อับดุลคานิง

086-480 7056

นาง กามีละหฺ์ อับดุลดานิง

086-480 7056

086-480 7036

-

  07.ชมรมคนพิการทางจิต ตำบล ลุโบ๊ะบือซา 22/1 ม.4 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 -

นาย มูหัมหมัดกอเซ็ง สมารา

086-288 4975

-

  08.ชมรมผู้พิการทางจิต ตำบลยี่งอ

199/1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

96180

-

นาย ซามูดี ดอแนะ

087-1106873

-

  09.ชมรมคนพิการทางจิต ตำบลจอเบาะ 39/3 ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

นายอับดุลลาเต๊ะ จาแจ

086-289 0882

087-110 6873

นาย อับดุลลาแต๊ะ จาแจ

086-289 0882

  10.ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต หมู่บ้านโคกกูแว หมู่บ้านโคกกูแว ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นารธิวาส 96110 -

น.ส.ซาเลมา เจ๊ะโก๊ะ 084-862 0885

 
ปัตตานี 01.ชมรมบุหงารายา         จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง.ปัตตานี

นางทิพวรรณ  วัฒนะโชติ       080-7029394

 

073-335134-8 ต่อ 126

นางเจตนิพิฐ สุขกัลยา

089-467 3431

น.ส.นูรยีหัน  มะแซ   087-2861586

073-331021
  02.ชมรมจิตอาสาเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ตำบล ปิยามุมัง 50/4 ม.2 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี - นางวัลยา ลามะ 084-750 6622 084-7506622
พังงา 01.ชมรมนบปริงฟ้าใสใจพังงา 20/3 หมู่ 3ตำบลนบปริง  อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางสมจิต พลเยี่ยม   0806933553

นายจีรยุทธ์  ศักดิ์แก้ว 081-083 8598 

0810838592

-

พัทลุง 01.ชมรมจิตเข้มแข็ง โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน     จังหวัดพัทลุง นางดวงสมร  พรหมดง           084-1969846 นายทัน  ชุมนวล       087-0133890 074-681781
ภูเก็ต 01.ชมรมรัษฎาจิตสัมพันธ์ 64/39 ม.3 ตำบลรัษฎา    อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ        076 525779

นายนพฤทธิ์  เอกธุรการ

08 1893 4582

-

ยะลา 01.ชมรมราชพฤกษ์สัมพันธ์ 152 ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา (73 ซ.เย็นอากาศ 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000)

นางสมจิตต พรนิรชร

086-782 3407

นางสมยอง ชายเกตุ

081-598 2795

นางสาวสงวนศรี แต่งบุญงาม   08-9466 2601              

0-7442 9922                

0-7445 1351

073-244711 ต่อ 279

นางสมจิตร  พรนิรชร

086-782-3407

-

  02.ชมรมบุรีบุหงารายตำบลบุดี 9/3 ม.4 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา -

นางอามีเนาะ สะแลแม

089-5186062

-
  03.ชมรมฟื้นฟูศักยภาพสุขภาพจิตใจชุมชน ตำบลยะหา 199 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะกา จ.ยะลา 95210

นางสาวนูรีซาน ปานาว

089-596 8094

081-177 6916

นางรอคายีะ แก้วเกาะสบ้า

081-177 6916

-
  04.ชมรมสุขภาพจิตสมดุลเทศบาลโกตาบารู 256/2 ม.1 ต.โกตามารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140

นางกอรีเย๊าะ สลีบิน

084-964 6539

น.ส.สาลีห๊ะ ยือโร๊ะ

082-831 3870

-
  05.ชมรมสุขภาพจิตตำบลเนินงาม 166/1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140 089-596 9987

นางขอรีเย๊าะ เจ๊ะหลี

089-596 9987

 -
  06.กลุ่มชมรมจิตใจใสสะอาด ต.พร่อง 10/1 ม.1 ต.พร่อง จ.ยะลา 95160

087-839 1027

098-947 8072

นายอาบีดีน มนูญทวี

087-836 1027

 -
  07.ชมรมกลุ่มสานฝัน  -  -  นาย นัยนา ชูเพชร  -
  08.ชมรมคนพิการทางจิตตำบลกอกตอดือระ  9/1 ม.4 ต.กอตอดือร๊ะ อ.รามันจ.ยะลา 95140

 นางวิลาส เอื้ออารีย์วงศ์

080-702 3163

 นาง สุไบด๊ะ ยะมา

089-878 8186

 -
  09.ชมรมบันนังสตาร่วมใจจิตอาสา  อบต.บันนังสตา ม.3 ต.มันนังสตา อ.มันนังสตา จ.ยะลา 95130

 นางอาอีเซาะ สะระยะ

089-599 9100

 น.ส.ฟารีด๊ะ แม

086-286 4828

  10.ชมรมกลุ่มพลังจิตใสสะอาด  อบต.แม่หวาด ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170

 นางคณาธิป แซ่มัด

086-292 2773

 

081-767 1130

 น.ส.รอปีอ๊ะ เจ๊ะนิ

081-767 1130

  11.ชมรมกลุ่มเพื่อชีวีมีรอยย้ิม 2  ต.เขื่องกลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา  -  นาง สีตีแอเสาะ อาลีมานะ
  12.ชมรมตะวันรัศมีสุจิตใสบริสุทธิ  59 ม.6 บ้านปีแอ๊ะ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140

 นายอาบีดีน มนูญทวี

087-836 1027

 น.ส.อีซะ มะโซะ

089-299 1905

-
  13.ชมรมประสานจิต ตำบลยะต๊ะ 63/1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 084-395 3578

นาย สาเฮ๊าะ กามะเซะ

084-395 3578

-
  14.ชมรมผู้พิการทางจิต ตำบล บาโงย  ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา  -

 นาย อับดุลอาซิ เบ็ญดือราแม

081-0982532

 -
  15.ชมรมจิตแจ่มใส ตำบล ตลิ่งชัน 461 ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

นายอาบีดีน มนูญทวี

087-836 1027

นาย แวหะมะ แวมะมิง

085-690 7367

  16.ชมรมจิตอาสา ตำบล บาโร๊ะ รพ.สต.บาโร๊ะ ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

นางซาซีย๊ะ มามะ

084-395 4225

นายสียนะ แดเบาะ 086-285 0019

น.ส.มัสนา ซอเฉ๊าะ

093-6249647

-
  17.ชมรมด้วยใจสร้างพลังอุ่นใจ ตำบล ธารโต ที่ทำการ อบต.ธารโต ต.ธานโร อ.ธารโร จ.ยะลา 95150

นายอาบีดีน มนูญทวี

087-836 1027

น.ส.มัสนา ซอเฉ๊าะ

093-624 9647

-
  18.ชมรมเพื่อชีวีมีรอยยิ้ม 1 ตำบล เขื่อนบางลาง 5/1 ม.1 ต.เขื่อนบางกลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายรำมือลี เจ๊ะแวกูนิง

น.ส. อาเจ๊ะซูไบดะห์ สาเมาะ

093-7302796

  19.ชมรมรวมใจจิตอาสา(คนพิการทางจิต) 58/2 ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 -

นาง อาแอเสาะ วาแมดีซา

062-2083795

-
  20.ชมรมผู้พิการและผู้พิการทางจิต ตำบล ห้วยกระทิง 1 ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินง จ.ยะลา 95000 087-969 6168

น.ส.เจ๊ะรอเม๊าะ แนแซ

087-969 6168

-
  21.ชมรมตะวันฉาย ตำบล บาโงยซิแน อบต.บาโงย ต.มาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 086-489 6136

นาง สุวารียะ แปเฮาะฮิเล

086-2896136

-
  22.ชมรมช้างเผือกกาลอ 41/1 ม.4 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95410

นายยอาบีดีน มนูญทวี

087-836 1027

นาง ปารีด๊ะ บุญสาลี

080-701 0525

-
ระนอง 01.ชมรมกระบุรีสัมพันธ์ อำเภอกระบุรี โรงพยาบาลกระบุรี             อำเภอกระบุรี                  จังหวัดระนอง

นางนาตยา  คงวัดใหม่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

081- 415 1016

077-841399

081-415 1016

นางดวงกมล  ปากหวาน

083-506 2800

-

  02.ชมรมฟ้าใสหัวใจสองแพรก   ตำบลลำเลียง

รพ.สต.บ้านสองแพรก(สถานีอนามัยสองแพรก) 10 ม.7   ตำบลลำเลียง  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นางปราณี ยุตีไธสง 088-466 1646

077-860922

นายวันชัย หล่าหนูเหม่า  

097-017 4786

-

สงขลา 01.ชมรมกลุ่มหัวใจยิ้มได้ รพ.หาดใหญ่ (กลุ่มงานจิตเวช) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 08-1690 9188

น.ส.มลพิณัฐ หวัดเลี้ยงกุล

095-105 0752

-

  02.ชมรมคูหาใต้สายสัมพันธ์ สถานีอนามัยบ้านควนขัน  ต.คูหาใต้  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 08-4749 3230 นางสุนี  บัวผุด          08-4749 3230

-

  03.ชมรมเติมใจให้กัน เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา   นางดรุณี  สิถิระบุตร      08 3654 8137

-

  04.ชมรมท่าข้ามใจดีสัมพันธ์ 7/1 ม.7 ถ.ท่าข้าม           ต.ท่าข้าม  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา 90110 08-1608 9452

นางสมใจ  ธรรมเขต

08-1608 9452

-

  05.ชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช "ชมรมบ้านนา  ฟ้าใส อุ่นใจ" รพ.จะนะ ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.สงขลา

นางบุญยราศี  ช่างเหล็ก

พยาบาลวิาชีพชำนาญการ        

08-9463 5669                 07-420 7069

นางสวดา หะหัด

07-432 2636

นายเปารี  อาโอะ      

08-1478 6742

0-7420 7072
  06.ชมรมรุ่งอรุณสัมพันธ์ 472 รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง จ.สงขลา 90000 0-7432 5885 นางกรองแก้ว  บุญสม 08-1541 6130 07-432 3202
  07.ชมรมศรีตรังสายสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      ภาควิชาจิตเวชศาสตร์           คณะแพทย์ศาสตร์       อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

นางสาวสงวนศรี แต่งบุญงาม                  08-9466 2601                  0-7442 9922                    0-7445 1351

นางสวงนศรี แต่งบุญงาม 089-466 2601

นายอภิชาต  พูนศิลป์

-

  08.ชมรมยิ้มใสใจสว่าง(ชมรมสมิหลาสัมพันธ์) รพ.สงขลา 666 ม.2 ต.พะวง   อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 คุณเกศินี  บัวชื่น                 08-9599 6487                 0-7433 8100                   ต่อ 3115  /  1933

นางเจ๊ะหม๊ะ หีมเจริญ

091-463 2432

091-959 9194

นายดุสิต  ทองสาย

-

สตูล 01.ชมรมฟ้าหลังฝน     ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นางประนอม จินดาวงศ์

086-959 9194

นางสุชาดา  สัญญา              081 9695689

นางสำราญ เสาร่อน

-

สุราษฏร์ธานี 01.ชมรมกาญจนดิษฐ์จิตสัมพันธ์ รพ.กาญจนดิษฐ์  (คลินิกจิตเวช) 76 ม.9 ต.พลายวาส  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี 84160 คุณไก่                             08-6941 7317                  0-77244518-9                  ต่อ 125 , 142

นางกานดา ชูแสงศรี

094-658 8354

084-6284907

-

  02.ชมรมจิตอาสาสัมพันธ์ ต.บางมะเดื่อ สถานีอนามัยตำบลบางมะเดื่อ  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางลัดดา                        081- 9790598 นางสาคร    ชลรัตน์ 081-1515833 

-

  03.ชมรมญาติมิตรสัมพันธ์ 298 ม.4 รพ.สวนสราญรมย์     ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน     จ.สุราษฏร์ธานี 84130 นางอุไรวรรณ  เกิดสังข์          08-9474 1803 นายเกษรา เรืองธารา   08-9747 1803 0-7724 0565
  04.ชมรมบัวตูมบานสายธารจิต รพ.สต.ปากหมาก(สถานีอนามัยตำบลปากหมาก) 127 ม.2 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา             จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวลาวัลย์  เวทยาวงศ์

หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลปากหมาก

086-9504145

นางนฤมล ศักดิ์แก้ว

089-289 4687

-

  05.ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต  จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ชมรมจิตรประภัสสรอำเภอดอนสัก) รพ.ดอนสัก ชุมชนเทศบาล ม.5 ต./ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 08-1404 7872

นางสาววิภาวี  แซ่เดี่ยว

081-401 7872

-

  06.ชมรมสายใยจิตปากแพรก

สถานีอนามัยปากแพรก   1

หมู่ที่  13  ต.ปากแพรก  

อ.ดอนสัก   จ.สุราษฏร์ธานี  84340

นางนภวรรณ  กลับนิ่มนวล       081- 7871301               077-934255

นางจินดา ชุมแก้ว

087-387 6412

นางจินดา ทองสีทอง 086-6310849

077-934255
14 จังหวัด 63 ชมรม