0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > ภาคกลาง

 
จังหวัด ชื่อชมรม ที่อยู่ พี่เลี้ยงชมรม
ประธานชมรม โทรสาร
กาญจนบุรี 01.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน มะการักษ์ 47/12 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70120

สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวจารุวรรณ   บุญไมตรีสัมพันธ์  พยาบาลจิตเวช

นางมานิกา กัวสภัทรกุล

นางวินิดา คณโฑแก้ว

        08-99199295           0-3435 5300 ต่อ158,181 0-3454 2035           0-345 41859 

น.ส.อรอิสรา จันทรสมบัติ

08-9150 0274          

-

ชัยนาท 01.ชมรมจิตเบิกบาน โรงพยาบาลมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17110

นางอภัยวรรณ กันสุข  081-799-0389

นางสาวพรเพ็ญ สำเภา

081-972 1930

086-449 1291

นายชอบ  ม่วงสิงห์      

08 5730 1876

-

นครนายก 01.ชมรมนครนายกจิตดีมีสุข นครนายก (ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดนครนายก) 25/3 ม.12 ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000

คุณ วันเพ็ญ

099-390 3542

นางผกามาศ นฤนาทาวานิช                

08-1850 7448

วันเพ็ย นิภานันท์

099-390 3542

นายประสิทธิ์  มหิธิธรรมธร  

086-444 7615              

08 6086 4078

 0 3731 1150
นครปฐม

01.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน   เทศบาลอ้อมใหญ่

44 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

(46/314 ม.4 ซ.เทศบาล 11 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73160)

095-5482262

08-1019 2851

คุณจินดา  ดีสุกใส    

095 5482262

-

นนทบุรี 01.ชมรมกัลยาณมิตร รพ.ศรีธัญญา 47 ม รพ.ศรีธัญญา  (กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์)  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 นางภัสสร  มหจิตรเลิศนันท์                   089 6868644 นางชูศรี  สุวนันทศิริ   083 2491281

-

  02.ชมรมกัลยาณมิตร     วัดบางระโหง วัดบางระโหง ต. บางระโหง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 08-67773956

นายสุคนธ์ คล้ายเจียว  

08-67773956

-

  03.ชมรมเพื่อนรักษ์คลองพระอุดม ศูนย์สุขภาพชุมชคลองพระอุดม(สถานีอนามัยตำบลคลองพระอุดม)  ต.คลองพระอุดม  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11140

คุณ สายทอง 083-002 6554

08-6801-3780

025-017467

นายสมชาย  โพธิ์นุ่ม    

08-6801-3780

-

  04.สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต แห่งประเทศไทย 47 ม.4 รพ.ศรีธัญญา  (อาคารคลังสมอง)  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0 2525 2630

นางนุชจารี  สว่างวรรณ

089 5674914

 

0 2968 9667 
  05.สมาคมสายใยครอบครัว 47 ม.4 (อาคาร ชาย9)  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0 2525 0981 ต่อ 2146
แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์

-

  06.ชมรมอึดฮึดสู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาอนุบาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม) ม.2 ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 11130

นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม

นางศรรัญญา โนรี

086-650 0137

นางอารีรัตน์ กิจรื่นพิรมณ์สุข 

092-2611190

-

  07.ชมรมทำเพื่อเธอ(ชมรมใหม่จัดตั้ง 08/06/59) 84 ม.4 ต.บางขุนทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นางสาวราณี อาชาเจริญ

092-406 7684

นางสาวฉันท์ชนก ถาวรีย์พัฒน์

083-0953362

024-472945

085-406 7684

ร.ต.ปัญญา นันทนานนท์

085-4067684

 
ปทุมธานี 01.ชมรมคนรักปทุม(ไมได้ดำเนินงานชมรมต่อ) โรงพยาบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

นางสาวหทัยรัฐ เอื้อสามาลย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญพิเศษ

086-376 8835

นางอุบล  บุญรอด

นายทองดี     เวชชะ    

0 2978 1063

-

ประจวบคีรีขันธ์ 01.ชมรมด้วยรักและเข้าใจ  อ.กุยบุรี 41/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม  ต. / อ. กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

นางสุอัญญา  โตสกุล   ผู้ประสานงาน           0-3268 108-9 ต่อ109

08-1880 2721

นางนิบภา  ทับซ้อน

081-017 9640

-

 

02.ชมรมเครือข่ายญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย

(ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน  อ.บางสะพานน้อย)

รพ.บางสะพานน้อย (งานสุขภาพจิตและยาเสพติด) อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

นายสุรวิฒิ           08-857 3758           0-3269 1132 ต่อ252

081-856 8085

นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มสดใส

08-1875 5054   

 0-3269 1756
  03.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์  237 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

นางพิสมัย  สุภาพไว (กลุ่มงานจิตเวช)       08-5160 6790         0-3261 1702

032-611702

นายกอเซ็ม อรุณพูลทรัพย์

089-209 0563

นายเดชา  ทองนาค

085-177 1074

086 – 1771074 

   0-3260 3870         
  04.ชมรมล้อมรั้วด้วยรัก  อ.บางสะพานน้อย รพ.บางสะพานน้อย  60/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

082-251 6516

086-097 0798

น.ส.อาภรณ์ เดชมงคลวัฒนา       086 0970798

032-5581185

พระนครศรีอยุธยา 01.ชมรมบางซ้ายฟ้าใสร่วมใจพัฒนา

58 ม.1 ต.บางซ้าย .บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุทธยา 13270

(โรงพยาบาลบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270)

นายสมาน เกียรติยศ

081-735 2252

คุณประภาพร  ประศรี   08 5907 0791

นายสมาน  เกียรติยศ    

08 1735 2252

-

เพชรบุรี 01.เพื่อนช่วยเพื่อน     “จังหวัดเพชรบุรี”

89 ม. 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

(48  ถ.ราชวิถี         ต.คลองกระแชง       อ.เมือง  จ.เพชรบุรี   76000)

นางมันทนา กงเพ็ชร

086-551 6978

นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ                08 6766 1221

086-551 6978

นางมันนา  กงเพ็ชร    

08 6551 6978

e-mail : mattana_nok@hotmail.com

-

ราชบุรี 01.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลโพธาราม 158 ม.5 ต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 70120

-

น.ส.อิสรา  เงินโสภา    

091 1069672

-

ลพบุรี 01.ชมรมโคกเจริญจิตดีมีสุข โรงพยาบาลโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250

นางสาวหทัยรัฐ เอื้อสามาลย์

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

086-376 8835

นางมะลิ  สร้อยสวน

 081 5718826

-

สมุทรปราการ 01.ชมรมกลุ่มญาติสมุทรปราการ(ติดต่อไม่ได้) รพ.สมุทรปราการ ซ.จักกะพาก ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0-2701 8132 ต่อ 3018   กลุ่มงานจิตเวช           0-2384 6585  คุณวีรวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล 08-9667 9496

นายวิชัย  รัตนทรัพยาทอง

02-1738551

 0-2173 8551
สมุทรสงคราม 01.เพื่อนช่วยเพื่อน “สมุทรสงคราม”

202 ม.3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

(12/3 ม.8 ต.แหล่มใหญ่  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000)

นางจันทร์พร บุญประเสริฐ

089-720 9206

นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ                 08 6766 1221

นายพรศักดิ์  มัคผล

082-720 9206

-

สมุทรสาคร 01.“เพื่อนช่วยเพื่อนสมุทรสาคร” 58/12 ม.4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

นางนวพร วิสาลี

081-442 2151

นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ                 08 6766 1221

คุณปราณี  ม่วงรอด  

08-9442-2151

-

สระบุรี 01.ชมรมมิตรสัมพันธ์สระบุรี 34/35 ถ.เทศบาล 4  อ.เมือง จ.สระบุรี18000 นายวันชัย เปรมปรี   084-337 8600

นายสิทธิชัย  รอดเดชา

087-118 1280

 0 3621 1624
สิงห์บุรี 01.ชมรมบางระจันพัฒนา โรงพยาบาลบางระจัน 41 ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

นางสุภาสุข พิศรูป

089-204 1074

นายธนยศ  เทียนศรี 

081-459-7551

036-544434 ต่อ 223

คุณ พัชรี

089-615 0550

นายชลอ  โพธิ์ศรี

-

สุพรรณบุรี 01.ชมรมสามชุกเพื่อนช่วยเพื่อนคืนชีวิตสู่ชุมชน

4 ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรรบุรี 72130

(47 ม.6  ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130)

นางอำนัน หิรัญอุทก

นางวราคณา จำปาเขิน

035-571492

นางสาวสุจิตรา นิลเลิศ

081-942 3732

นายจงกล  เฟื้องฟุ้ง

-

อ่างทอง 01.ชมรมโพธิ์ทองพัฒนาจิต โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 82 อำเภอโพธิ์ทอง       จังหวัดอ่างทอง

คุณประสาทพร 089-495 1316

นางสุนีย์ ประเสริฐศรี 089-162 9602

นางบังอร จิตเมิง

089-137 7796

นางอารยา ระรวยทรง

087-207 4458

นางสาวจินตนา รักคำ

089-495 1316

จ.ส.อ. พรวรรธน์ สังข์ประเสริฐ

087-171 9837

นายฉบับ   แตงเนื้อเหลือง 08 1299 9237

-

  02.ชมรมจิตสร้างสรรค์ใจไชโย 89/1 ม.1 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

นางสาวอุษา สุริแสง

096-003 4339

นายทศพร บินกาซัน

080-109 8396

080-109 8396

นาวทศพร บินกาซัน

080-1098386

-
18 จังหวัด 28 ชมรม