0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > ภาคเหนือตอนกลาง

 

 

 

จังหวัด ชื่อชมรม ที่อยู่ พี่เลี้ยงชมรม ประธานชมรม โทรสาร
น่าน 1.ชมรมสานสายใยเชียงกลาง รพ.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง  จ.น่าน 55160 08-4486 6824 นายประสาน   คำยันต์   08-4486 6824 -
  2.ชมรมสายใยดวงใจน่าน 1 ม.1 รพ.น่าน (ตึกวันน่านสันติสุข) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 รพ.น่าน054771620-3   ต่อ 3133 นายวีรวิทย์ ธารสว่างดำรง 08-9556 1152 -
แพร่ 1.ชมรมน้ำใจสายใยแม่คำมี วัดศรีบุญเรือง รพ.สต.แม่คำมี 143 ม.12 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

086-114 1874

088-251 4117

นายยุทธ หงส์สามสิบเจ็ด

087-593 6008

090-673 2680

นางวาสนา โลกคำลือ  086-1141874

นายอธิคม คำลือ

086-922 1193

  2.ชมรมสายใยน้ำใจดอนมูล  ต.ดอนมูล จ.แพร่  - - -
  3.ชมรมสายใยน้ำใจแม่หล่าย  ต.แม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

นางอนงค์ อินทาหลา  086-117 033

083-581 7432

054-652 6601

นางผ่องศรี ชมภวัค์

081-120 9097

083-5817332

(นางสมบูรณ์ ชงสีสิบสอง  081-584 5159)

-
  4.ชมรมสายใยน้ำใจวังธง ต.วังธง รพ.สต.วังธง ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่

081-595 2418

088-251 4117

นางสมบูรณ์ ธงยี่สิบสอง

081-5845159 (นางวาสนา โลกคำลือ  086-1141874)

054-511500
  5.ชมรมสายใยน้ำใจสวนเขื่อน รพ.สต.สวนเขื่อน อ.เมือง  จ.แพร่ 54000

รพ.สต.สวนเขื่อน  

054-645219

081-025 0092

นายพิทัก แก้วระทม

นางธนพร วังทาวรรณ

นางเรณู วังกาวรรณ

นายณัฐ  วังทวน (ผอ.รพ.)  0-5464 5219 /  08-6188 3711

นายพิทักษ์  แก้วทะรมย์  08-1025 0092 -
  6.ชมรมสายใยน้ำใจสูงเม่น 118 ม. 6 ต.ตอนมูล  อ.สูงเม่นจ.แพร่ 54130

คุณจิตราวดี  ข่มอาวุธ           054-541430         

 ผู้ประสานงาน          

054-541430

คุณ จิตราวดี

054-541430 (นายเจริญ  เสนาะ  

 086-9158948)

054-541299  ต่อ 500
  7.ชมรมเอื้ออาทรแพร่ จ.แพร่ - - -
  8.สมาคมสายใยน้ำใจแพร่ วัดศรีบุญเรือง  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางเสริมศรี บศทวี่          086 115 1282 นางจินตนา             แสงศิรประภา          081 595 2418 054-511500
 

9.ชมรมสายใย น้ำใยน้ำใจป่าแมต 

โรงพยาบาลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

080-125 1367

นางพรรณพร ปวงกาวี

081-7645863

-
 

10.ชมรมสายใย

น้ำใจเหมืองหม้อ

วัดศรีบุญเรือง รพ.สต.เหมืองหม้อ ม.8 ต.เหมืองหมือ อ.เมือง

จ.แพร่

 นางบัวแย้ม เจริญกุล

085-107 2497

089-997 9086

นายนพดล ปัญญาไว้

089-9979086

 -
 

11.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อำเภอแม่ลาว

โรงพยาบาลแม่ลาว

053-603100

นางพิกุล ทองรักษ์

093-130 7764

นายณัฐพงศ์ สัจวาทิต

087-609 0889

053-603111
อุตรดิตถ์ 1.ชมรมอุตรดิตถ์มิตรสัมพันธ์ รพ.อุตรดิตถ์ 42/3(38) อาคารจิตเวช ถ.ศรีอุตรนอก      (ถ.เจษฏาบดินทร์) ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ 53000

นางรัชดาวรรณ จ่าหมืื่นไวย

081-601 7362

นายจิตรกร แสงทอง

085-542 5289

นาย จิตรกร ฉลาด 0-56987053 08-17867570 (ร.ต.ต.สุพรรณ  คณานันท์ 08 9839 2079)
3 จังหวัด 14 ชมรม