0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > ภาคตะวันออก

 

จังหวัด ชื่อชมรม ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ประธานชมรม
จันทบุรี 01.ชมรมจันทร์ประสานใจ 46/1 ม.1 ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 น.ส.นิตยา ขันติลาภาพันธ์      08-1759-7385(เกษียรแล้ว) 0-3931-1511 คุณ กานตนา  เทพจินดา 081-864-7802
ฉะเชิงเทรา 01.ชมรมรักษ์จิตรฉะเชิงเทรา กลุ่มงานจิตเวช       โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

นางดารุณี งามขำ

090-969 7828

นางจุฑามณี  แก้วเขียว        

08-6781-9966              

น.ส.พจนารถ เสริมสุขสัมฤทธิ์    

08-1493-8914 E-mail : jutamaneenong.2012@gmail.com ,jtmkk@hotmail.com

038-814375-8 ต่อ 1143,1148

0-3881-4235         (ส่งต่อกลุ่มงานจิตเวช)

นางชนัฐฐา แซ่เอี้ย 080-639 9019

นายเอกชัย สุวรรณ์งาม 082-467-5911

ชลบุรี 01.ชมรมพิทักษ์ใจอ่าวอุดม โรงพยาบาลอ่าวอุดม 188/36 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 คุณญาดา จำนงทอง           086 832 4087               คุณทัศนีย์ นาคน้อย             08 5094 1230                 E-mail: jib.yada@gmail.com 038 352 393 นางแฉล้ม ช่วงชิง 089-834 5754
ตราด 01.คลองใหญ่จิตแจ่มใส โรงพยาบาลคลองใหญ่ งานสุขภาพจิตกลุ่มงานจิตเวชปฏิบัติ  อ.คลองใหญ่  จ.ตราด  23110

คุณ บรรจบ 087-604 4002

ดลนภา  สงวนหงส์ 039 691081

039581044 ต่อ 149 คุณ อรุณี พรมดี 087-618 8070
ปราจีนบุรี 01.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.ไม้เค็ด

รพ.สต.ไม้เค็ด(สถานีอนามัยได้เค็ด) บ้านไผ่แหลม ม.8 ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756

037-454438

- นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี 081-372-3469
 

02.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.โคกไม้ลาย

สถานีอนามัยโคกไม้ลาย 12 ม.3  ต.โคกไม้ลาย  จ.ปราจีนบุรี

คุณ ปราณี 081-578 5349

นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756

-

น.ส.วันเพ็ญ โถทอง 037-405402

นางภีชาญาภรณ์     บุญเรือน

  03.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.ดงขี้เหล็ก รพ.สต.ดงขี้เหล็ก(สถานีอนามัยดงขี้เหล็ก) ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 - นางพรทิพย์ ประทับ 085-437  8981
  04.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.ดงพระราม  สถานีอนามัยดงพระราม ต.ดงพระราม  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 - นางศิริวรรณ         ธัญญวิกัย
  05.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 1 ถ.แจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 -

นางอิสรา ศรีสมบุญ

084-892 3464

  06.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.เนินหอม  รพ.สต.เนินหอม(สถานีอนามัยเนินหอม) ม.5 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

นายวิทยาศักดิ์ ฉ่ำเจริญ 087-136 0485

นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756

- นางเซี่ยม คำสุดที 084-638  9580
  07.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.โนนห้อม  สถานีอนามัยโนนห้อม 117/1 ม.1 ถ.ปราจีน-ตะคาม ต.โนนห้อม  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 - นายสายชล พรหมวิหาร 091-406  4421
  08.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.บางเดชะ รพ.สต.บางเดช(สถานีอนามัยบางเดชะ) ต.บางเดชะ  จ.ปราจีนบุรี 25000 นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 -

นางสมจิตร บุญเกิด

081-782 8962

  09.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.บ้านพระ รพ.สต.บ้านพระ(สถานีอนามัย บ้านพระ) ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 -

นางสาววิน ทับศรี

083-544 2889

  10.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.วัดโบสถ์  สถานีอนามัยวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นางขนิษฐา  วงสุก 08-9747 7756 - นางบุพผา  ยิ่งผล
  11.ชมรมพิทักษ์จิตร   อ.เมืองปราจีนบุรี โรงพยาบาลอภัยภูเบศร  32/7 ม.12 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี 25000 0-3721 1088 ต่อ 2219 - นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี 081-372-3469
  12.ชมรมพิทักษืจิตร อ.ประจันตคาม โรงพยาบาลประจัตคาม 101 ม.4 ต.จันตคาม อ.จันตคาม จ.ปราจีนบุรี - -

นาง รสสุครธ์ พานิชดี

094-533 0085

  13.ชมรมพิทักษ์จิตร ตำบลรอบเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง อ.รอบเมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 - -

นาง นงนุช ประทับแคน

062-450 6214

  14.ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.สต.บ้านทุ่งตะลุมพุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลุมพุก 96 ม.12 อ.โนนทอง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 - -

นาง วรรณพร พิกุลทอง

089-236 1573

  15.ชมรมพิทักษ์จิตร อำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 - -

คุณ สุพรรณี ผ่าม

095-250 6034

  16.พทักษ์จิตร ต.บางกุ้ง ไม่มีข้อมูลเอกสาร - -

-

  17.พิทักษ์จิตร ต.นาดี ไม่มีข้อมูลเอกสาร - -

-

  18.พิทักษ์จิตร ต.บ้านสร้าง โรงพยาลบ้านสร้าง 100 ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ไม่มีข้อมูลติดต่อ -

-

  19.พิทักษ์จิตร อ.ศรีมโหสถ ไม่มีข้อมูล พี่ เป้ 089-747 7756 -

-

ระยอง 01.ชมรมจิตอาสาพัฒนาระยอง 138 ถ. สุขุมวิท      ต.ท่าประดู่  อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

นางศุภมาศ บำรุงรัตน์           08 6143 5641                 E-mail : bum_ky@hotmail.com

086-143 5641

0-3861 1481

นางจันทกานต์ ตั้งกลชาญ

082-469 2196

นางเกสร สมุทคีรี

สระแก้ว 01.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.คลองน้ำใส 110 ม.1 โรงพยาบาลคลองน้ำใสต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-540520 นางอภัย  จันทร์เขต 08-1687 5798  037-540520 นายจิตรชวน  เชื้อดี 088-5042318
  02.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.คลองหาด รพ.คลองหาด  ต. / อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 0-3751 2258-9 - นายมานพ  ศรีสัมฤทธิ์
  03.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.คลองหินปูน  สถานีอนามัยคลองหินปูน ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว - - -
  04.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.โคกสูง สำนักงานสาธารณสุข ม.2 ถ.คนวิที อำเภอโคกสูง  ต. / อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27180 0-3744 1025

-

น.ส.ปณิศนา กล้าจงยิ่ง

087-132 6269

  05.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.ตาหลังใน ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว - - น.ส.ภาวินี น้อยคุณ
  06.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.ทุ่งมหาเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนทุ่งมหาเจริญ       ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว - - -
  07.ชมรมพิทักษ์จิตร     ต.บ้านด่าน iรพ.สต.ตำบลบ้านด่าน(สถานีอนามัยบ้านด่าน) ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 - - สุทัด เฟื่องประกอบ
  08.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.วังทอง สถานีอนามัยวังทอง  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 นางพจนีย์  จงโชคดี 03-7251108-9 ต่อ 103 (รพ.วังน้ำเย็น) -

นายศรีวิกรณ์  ภักดี

089-826 02817

  09.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.วังสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์  ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 03-7516373  หรือติดต่อ       นางพจนีย์  จงโชคดี             03-7251108-9                   ต่อ 103 03-7516373  หรือติดต่อ นางพจนีย์  จงโชคดี           03-7251108-9 ต่อ 103 (รพ.วังน้ำเย็น) -

นางลัดดา  คำเขียว

092-825 6476

  10.ชมรมพิทักษ์จิตร       ต.วังใหม่ สถานีอนามัย ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 03-7251108-9  หรือติดต่อ     นางพจนีย์  จงโชคดี ต่อ 103(รพ.วังน้ำเย็น) -

คุณสุดใจ 081-865 5170

นายปรีดา แสงจตุรัส

  11.ชมรมพิทักษ์จิตร ต.หนองหมากฝ้าย สถานีอนามัยหนองหมากฝ้าย ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 - - คุณจินตนา 086-151 9555
  12.ชมรมพิทักษ์จิตร       โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  176 รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์           ต.หนองน้ำใส  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 0-3724 3143 - นางจินตน รุ่งเรืองวงศ์ 086-151 9555
  13.ชมรมพิทักษ์จิตร       สถานีอนามัยคลองมะนาว สถานีอนามัยคลองมะนาว ม.9 บ้านคลองมะนาว  ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์         08-5286 8370 0-3755 6630

คุณสุชาดา 081-385 6271

นางจันทร์ศรี อุ่นจิตร

  14.ชมรมพิทักษ์จิตร       สถานีอนามัยศาลาลำดวน สถานีอนามัยศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว - - -
  15.ชมรมพิทักษ์จิตร       สถานีอนามัยหนองติม  รพ.สต.หนองติม ทางหลวงชนบทหมายเลข 3060 ต.ทัพราช  อ.ตาพะยา จ.สระแก้ว 27180 - -

นาย เจริญ หอมทอง

089-076 1339

085-447 4462

  16.ชมรมพิทักษ์จิตร อ.วังน้ำเย็น

1 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

(304 ม.6 รพ.วังน้ำเย็น  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว 27210)

นางพจนีย์  จงโชคดี          03-7251108-9 ต่อ 103 - นางจินตน รุ่งเรืองวงศ์ 086 151 9555
  17.ชมรมพิทักษ์จิตร อ.วัฒนานคร 231 ม.11 รพ.วัฒนานคร  ต./อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 27160 0-3726 1772 ต่อ 305 ไม่ทราบข้อมูลชมรมว่าประธานคือใคร รอประสาน -

นางรัตนา  อินทร์ไพร

089-1742633

  18.ชมรมพิทักษ์จิตร อ.อรัญประเทศ 4 รพ.อรัญประเทศ ถ.สุวรรณศร ต./อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 0-3723 1010 ไม่ทราบข้อมูลชมรมว่าประธานคือใครรอประสาน - นายมานิตย์  ศิริสมถะ
  19.ชมรมพิทักษ์จิตรอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว  รพ.สมเด็จพระยุพราช 293 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว  อ.เมือง จ.สระแก้ว 27180 03-7243018 ต่อ 181 - นายสุชาติ นพสมบูรณ์ 081-002 6113
  20.ชมรมพิทักษ์จิตร โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช รพ.สมเด็จพระยุพราช  725 ถ.สุวรรณศร สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว - -

นาย ชูขาติ นพบูรณ์ 

081-0026113

  21.ชมรมพิทักษ์จิตร ตำบลบ้านแก้ง สถานีอนามัยตำบลบ้านแก้ง 65 ม.16 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27180 - -

นายเจริญ หอมทอง 085-447 4462

นาย พัฒนา พรมเผ่า

087-087 1059

  22.ชมรมผู้บกพร่องทางจิต จิตพิทักษ์ ตำบลซับมะกรุูด 57 ม.10 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 - -

-

7  จังหวัด 36 ชมรม