0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > ภาคอีสานตอนล่าง

จังหวัด ชื่อชมรม ที่อยู่ พี่เลี้ยงชมรม ประธานชมรม โทรสาร
ชัยภูมิ 1.หนองบัวระเหวจิตดีมีสุข รพ.หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น.ส.จินตนา ชราวงษ์   0892824446

นายตุ๋ย เกศา

จินตนา ชราวงษ์ 089-2824446

-
นครราชสีมา 1.ชมรมพัฒนาสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (วัดสระเพลง ต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  30150) 089-864 4671

นางยุพา  เสขะมะดัน

089-864 4671

-

  2.ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกน ต.อุดมทรัพย์ วัดห้วยพรหม 5 ม.8  ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

081-790 0854

081-257 4526

พระครูประโชติสังฆกิจ

081-257 4526

-

  3.ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชครินทร์ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (วัดวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา) 08-7257 4526 พระครูประโชติสังฆกิจ     08-7257 4526

-

  4.ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ ต.สะแกราช วัดโพธิ์นิมิต (เชียงสา) ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 084-4293670

เจ้าอธิการเลิศ  ปภสฺสโร

084-429 3670

-

  5.ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ ต.สุขเกษม รพ.สต.ปลายดาบ ม.11 (ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนปลายดาบ) ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

087-257 4526

ชิน สุขตะคู

พระครูสุวรรณกิจจานุการ

081-8787981

-

  6.ชมรมแสงสว่างแห่งดวงใจ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 04-4342 666  ต่อ 304 นางลำจวน  ปาลวณิชยกุล

-

บุรีรัมย์ 1.ชมรมเพชรน้ำหนึ่ง 12/1 ถ.นิวาศ  ต.ในเมือง    อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 31000

080-796 7299

080-569 1477

นายวิสิทธิ์  จันทร์สิงห์

080-796 7299

-

มหาสารคาม 1.ชมรมตุ้มโฮมลูกหลาน     ผู้พิการทางจิต โรงพยาบาลบรบือ ม.3 ต.หนองสิบ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

นางวงเดือน เพชรสังหาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

043-771685

081-052 7641

นายพรหมา จันราช

043-771685

นายพรมมา  จันราช

043-771685

-

ยโสธร 1.คำเขื่อนแก้วเอื้ออาทรพัฒนาจิตใจ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว       จังหวัดยโสธร

นางเยาวเรศ  บุญรัตนสุทโธ     08 4430 2882

045-791609 ต่อ 127

นายสมพร จำปาแดง

087-239 1378

-

ร้อยเอ็ด 1.ชมรมสานสายใยครอบครัว 17 ม.8 ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (กลุ่มงานสวัสดิ์การสังคม  ร.พ.ร้อยเอ็ด  111 ถ.รณชัยชาญยุทธ์  ต.ในเมือง    อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 45000)

นางอรพรรณ  สุนทวง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

086-863 4818

นางชูศรี โพธิ์สูง

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

086-218 6697

043- 518200 ต่อ 7100     086-8634818

นายหนูจันทร์  มูลมณี

080-185 5463

043 – 511503
ศรีสะเกษ 1.ชมรมอารมณ์ดีศรีรัตนะ

182 ม.15 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสระเกษ

(บ้านหนองบัว 133 ม13 ต.ศรีแก้ว  อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ  33240)

นางนงค์ลักษณ์  ชัยชาญ

089-849 6168

นายสมัย คำเหนือ

สสจ.ศรีสะเกษ

081-877 8692

นางสมทรง พิมพ์ทอง   08 6865 4004

-

สุรินทร์ 1.ชมรมแสงจันทร์แสงตะวัน 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ 32000

นางสาววิลาวัณย์ กล้าแรง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

089-844 4541

086-876 8138

นางสาววิลาวัลย์ กล้าแรง  08-6876 8138

044-511737

อำนาจเจริญ 1.ดูแลผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 291 หมู่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 น.ส.กิตติมาพร   พืชเพี้ยน นายวิสุทธิ์  ธนศรี   

-

  2.ชมรมรักษ์ใจ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 291 หมู่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 - นาง สมใจ มุทาพร 083-1258960

-

อุบลราชธานี 1.ชมรมเขมราชเอื้ออาทร รพ.เขมราช (งานผู้ป่วยนอก)    อ.เขมราช  จ.อุบลราชธานี 0-4549 1182         นางศิริพร  จันทรทิพย์   08-1389 7998 นายปริญญา  เหล็กดี 08-3965 6381 04-549 1182
  2.ชมรมเครือข่ายนาเมืองร่วมสร้างเสริมสุขภาพจิต  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนดงแสนสุข บ้านนาเมือง  ต.ไร่น้อย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 นางประนอม  โทจันทร์  ผู้ประสานงาน            08-1548 6605 นายฉลอง  สิทธินอก   08-5929 0772 

-

  3.ชมรมชุมชนร่วมใจห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ต.หนองบ่อ  จ.อุบลราชธานี  34000 นางอนิสรา  จินาพร     ผู้ประสานงาน            08-1725 0557 นางจำลองรัตน์   บุญผ่อง   08-19662974  

-

  4.ชมรมดาวกระจาย อ.เมือง ศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม  ถ.สมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 0-4524 0250 นางประจันทร์ศรี  ประชุมรักษ์ 04-5240250

-

  5.ชมรมทอรักร่วมใจอำเภอสำโรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี 34360 045-303031

นาง ราตรี สิมาทอง 087-8802902

(น.ส.นิรัตติยา  หล้าบุตร)

-

  6.ชมรมนาตาลเอื้ออาทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล  อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 0-4530 5105 คุณประยูร  สุวรรณวิสุทธิ์ 08-9060 9298

-

  7.ชมรมฟ้าใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต สถานีอนามัยห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 08-1066 9092 นายบุญมี  สว่างแก้ว 081-0669092

-

  8.ชมรมรวมใจฟ้าใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ต.หนองโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 34110 ประสานงานได้ที่ (ชมรมเอื้ออาทรพัฒนาฯ) จ.อุบลราชธานี           นางนิตยา   ผาธรรม   04-5285 887         08-5763 8906 นายสมบูรณ์ ชุมสิงห์

-

  9.ชมรมรักและเข้าใจห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช ศูนย์สุขภาพชุมชนปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นางกาญจนา พลราช     ผู้ประสานงาน           08-7240 7824 นางสาวฐนิดา  โพธิ์ศิริ 087  2407824

-

  10.ชมรมรักษ์สุขภาพ (จิต) ม.11 บ้านหนองปลาปาก ศาลา SML ภายในวัดหนองปลาปาก จ.อุบลราชธานี นางบุญส่ง  สิงห์กล้า     08-7874 4644 นายคมสัน  ธรรมแพทย์ 08-9628 7397

-

  11.ชมรมรักษ์สุขภาพ (จิต) ม.15 บ้านนาคำ ศูนย์สาธารณสุขชมุชนบ้านนาคำ ม.15 จ.อุบลราชธานี นางลุมุล  จันทมาส     ผู้ประสานงาน           08-7243 4568 นางคำแก้ว  ชินวงษ์     08-5860 8879

-

  12.ชมรมสานฝันสู่ใยรักผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าไห ม.3 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

(รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าไห 199 บ้านท่าไห ต.ท่าไห  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150)

นางณัฐพร ทองวรรณ

089 865 4668            

นางจันทร์ทิพย์ สิงหราช  

082 874 5213

045-222081

นายบุญมี แสวงพันธ์

080-175 3028

นางศิริ  คามินทร       080 1753028

-

  13.ชมรมสารรักในชุมชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจคนพิการ องค์กรบริหารส่วนตำบล   แจระแม จ.อุบลราชธานี 08-9428 6095         ผู้ประสานงาน นายคณิต  สุพล       08-6264 7853

-

  14.ชมรมสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 423/1  ม.25  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 นางฉวีวรรณ  โอฆะพนม 08-5024 4634 นางพรรณี  หอมวงศ์ 08-6724 7106

-

  15.ชมรมเอื้ออาทรพัฒนาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000

045-312550 ต่อ 317

045-281045

นาง นิตยา ผาธรรม

085-763 8906

-

  16.ยังไม่ได้ตั้งชื่อ สถานีอนามัยหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

04-5840244

080-1716472

รอเลือกตั้ง

นาย โชคชัย สายทอง

นาย อนุชา พลายตะคู

-

10 จังหวัด 29 ชมรม