0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > ภาคอีสานตอนบน

จังหวัด ชื่อชมรม ที่อยู่ พี่เลี้ยงชมรม ประธานชมรม โทรสาร
กาฬสินธุ์ 1.ชมรมอาสาสมัครและเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวช

283 ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์

(275/1 ถ.อนรรฆยนาค

ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง

จ.กาฬสินธุ๋ 46000)

043-813411

086-855 2551

04-3811335           04-3811020  ต่อ 1939/1154

นางดวงฤดีศรี  กาญจันดา 087 225 2566

0940384019

-

ขอนแก่น 1.ชมรมสายใย-สายสัมพันธ์ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 นางไพริน  ปรัชญคุปต์ 04-3224 722 ต่อ 2313 โทร 08-6706 1911 นายบัวแดง  ขันธวุธ   089 940 7928

-

  2.ชมรมสร้างสุขภาพจิต ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

-

-

-

  3.ชมรมเขาน้อยรักสุขภาพจิต จ.ขอนแก่น

-

-

-

 

4.ชมรมท่่าพระจิตสัมพันธ์(ชมรมใหม่)

438 ม.18 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 10260

นายอรุณชัย รัตแสงทวีกิจ

093-469 1595

043-262250

นายอรุณชัย รัตนแสงทวีกิจ

093-469 1595

 
  5.ชมรมจิตสัมพันธ์ ต.ท่าเป็ด(ชมรมใหม่) 94/1 ม.4 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 -

นางสุชาดา ข้อหุ่น

นายอมรรัตน์ เชื่้อสระคู

091-0582817

 
นครพนม 1.ชมรมตุ้มโฮมความฮักฅนนครพนม อาคารสำนักงานสมาคนพิการ จังหวัดนครพนม นางสาวิตตรี   ปวรางกูร 08 2859 6975 นายประทับ  ชนะเคน   08 5275 6130

-

  2.ชมรมผู้บกพร่องทางจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังนครพนม      
บึงกาฬ 1.ชมรมบึงกาฬฟ้าใส 77

ศาลาประชาคม ม.2 บ้านศรีโสภณ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บังกาฬ 38000

(255 ม.1 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000)

042491161-3 ต่อ 310  นางสายวสันต์ สวยสมเรียม    08 1546 3083

083-415 6797

นายคารมย์  อิวสกุล 083-415 6797 042491278
มุกดาหาร 1.ชมรมดูแลผู้บกพร่องทางจิต  อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร รพ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 คุณเกยูร ประทุมวัน     08 1544 9351 นายไกรษร  ผิวงาม    08 9942 8578 

-

  2.ชมรม จิตแจ่มใส 35 ม. 11 ค.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นาง ฑิฆัมพร บุญศรี 083-0480228 นาย สว่าง เสียงหวาน 087-2352201

-

เลย 1.ชมรมจิตเวชเขตเมืองเลย 63 ม.7 ต.หนองคัน       อ.ภูหลวง จ.เลย นางศศิธร  สิงหนุต นายบุญรวม  โกงจีน   042 879099 ,           08 2101 9745 

-

  2.พุทธรักษา รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นาย พิชัย บุญมาศรี 086-2280636 นาง ขวัญใจ หูมอาจ 082-3832649

-

  3.สายใยสัมพันธ์ อบต.ปากชม อบต. ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150

นายพิชัย บุญมาศรี

086-228 0636

นางสิริพร สิทธิศักดิ์

085-000 9455

น.ส.จอม ศรีสะอาด 084-383 1178

-

  4.สายใยสัมพันธ์ อบต.ผาขาว อบต. ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240 - นาย มุข เฮ้ากูล 085-6483620

-

  5.ชมรมผุ้บกพร่องทางจิต สายใยสัมพันธ์ รพ.จิตเวชเลย 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 - -

-

สกลนคร 1.ชมรมดอกอินทนิล 57 ม.2 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางสุภาณี กิตติสารพฤษ์ 08 1837 6038 นางอัมพร  ลาภจิตร     08 1974 7647

-

หนองคาย 1.สุขภาพจิตสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 19 ม.2 ต วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 นางสาวมยุรี มูลกองศรี 08 8339 9779 นางฉวีวรรณ  ราชบุรี   08 3344 2493 0 4247 1304
หนองบัวลำภู 1.ชมรมหนองบัวลำภูจิตดีมีสุข สสจ.จ.หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 นางสุทัศน์ จ้อยภูเขียว  08 1708 8739 นางนันทกา   คันธิยงค์ 08 2102 0029

-

อุดรธานี

1.สมาคมประสานใจไทศรีธาตุ

(ชมรมศรีธาตุร่วมมิตรช่วยผู้ป่วยโรคจิต)

ร.พ.ศรีธาตุ 27 ม.13     บ้านพรประจักษ์ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ   จ.อุดรธานี 41230 นางรักชนก  จันดาวาปี 042-382 3345 นางกิ่งแก้ว  สุขเจริญ   087-224 7742

-

10 จังหวัด 14 ชมรม